Tina Choi, EDC Senior Vice President, External Affairs